Main Menu

 
 

 

 

Thủ Bản

 

Hiến Chương

 

 

 

 

 

 

 

 


Thn Hữu Đồng Cng 

 

 

 

Từ Thời Điểm Maria đến Thời Điểm Thương Xt

 

  

Tuần 3 Thường Nin

22-28/1/2022

Gio Hội Hiện Thế

 

Kinh truyền tin 22/01: thời điểm của cuộc gặp gỡ quyết định với Cha Gisu

Bi giảng của ĐTC: Cha nhật III thường nin, 22/01/2023

 

 

 

Lương Thực Hằng Ngy

(3 năm - Bi Viết)

 

PVLC 2019

PVLC 2020

PVLC 2021

PVLC 2022

PVLC 2023

 

    (Audio)

PVLC Năm A 2023

PVLC Năm C 2022

PVLC Năm B 2021 

 

Thế giới Thời cuộc

 

 

 

 

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Tri Tim Mẹ  chủ trương v thực hiện

Lễ Mẹ V Nhiễm 8/12/2001

 

 

 

THỜI ĐIỂM

THƯƠNG XT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt 

Sứ Vụ Thương Xt

 

Ơn Gọi Thương Xt

TĐCTT - Hnh Thnh 

 

Tủ Sch v CD/DVD của cng một tc giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL