Main Menu

 
 

 

 

 

 


Thn Hữu Đồng Cng

 

 

 

Từ Thời Điểm Maria đến Thời Điểm Thương Xt

 

  

Tuần XXXIV Thường Nin

21-27/11/2021

Gio Hội Hiện Thế

 

  ĐTC Phanxic: Huấn Từ Truyền Tin Cha Nhật Lễ Cha Kit Vua Năm B

  ĐTC Phanxic: Gio L về Thư Galata Bi 14 - Đi theo Thần Linh

 

Lương Thực Hằng Ngy

(3 năm - Bi Viết)

 

PVLC 2019

PVLC 2020

PVLC 2021

 

    (Audio)

PVLC Năm C 2022

PVLC Năm B 2021 

 

 

 

 

 

 

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Tri Tim Mẹ  chủ trương v thực hiện

Lễ Mẹ V Nhiễm 8/12/2001

 

 

 

THỜI ĐIỂM

THƯƠNG XT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt 

Sứ Vụ Thương Xt

 

Ơn Gọi Thương Xt

TĐCTT - Hnh Thnh 

 

Tủ Sch v CD/DVD của cng một tc giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL