Main Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuần XI Thường Nin

13-19/6/2021

Gio Hội Hiện Thế

ĐTC Phanxic: Huấn Từ Truyền Tin Cha Nhật XI Thường Nin Năm B

ĐTC Phanxic: Gio L về Cầu Nguyện - Bi 38: Cầu Nguyện một cch kin tr

 

Lương Thực Hằng Ngy

(3 năm - Bi Viết)

 

PVLC 2019

PVLC 2020

PVLC 2021

 

    (Audio)

PVLC Năm B 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời Cuộc Hiện Thế

 

 

 

 

 

 

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Tri Tim Mẹ  chủ trương v thực hiện

Lễ Mẹ V Nhiễm 8/12/2001

 

THỜI ĐIỂM MARIA

đồng thời cũng l

Thư Phng LTXC của Nhm TĐCTT

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Tủ Sch v CD/DVD của cng một tc giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL