Main Menu

 
 

 

 

 

 


Thn Hữu Đồng Cng

 

 

 

Từ Thời Điểm Maria đến Thời Điểm Thương Xt

 

  

Tuần XVIII Thường Nin

1-8/8/2021

Gio Hội Hiện Thế

 

ĐTC Phanxic: Huấn Từ Truyền Tin Cha Nhật XVIII Thường Nin Năm B

ĐTC Phanxic: Gio L về Thư Galata Bi 3 Chỉ c một Phc m duy nhất

 

Lương Thực Hằng Ngy

(3 năm - Bi Viết)

 

PVLC 2019

PVLC 2020

PVLC 2021

 

    (Audio)

PVLC Năm B 2021 

 

 

 

 

 

 

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Tri Tim Mẹ  chủ trương v thực hiện

Lễ Mẹ V Nhiễm 8/12/2001

 

 

 

THỜI ĐIỂM

THƯƠNG XT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt 

Sứ Vụ Thương Xt

- Bc i:Cứu Trợ

- Truyền b Thương Xt:

 

Bảo Tng Thương Xt

- Mạc Khải Thương Xt

- Thnh Mẫu Thương Xt

- Gio Hong Thương Xt

- Cảm Nhận Thương Xt

TĐCTT - Hnh Thnh 

- Hnh Thnh: Lược Sử v Thủ Bản

- Php Nhn: Gio Quyền v Chnh Quyền

- Cơ Sở: Trụ Sở TĐCTT v Trung Tm LTXC

- Tiền Trnh: Biến Cố v Nin Lịch

 

Tủ Sch v CD/DVD của cng một tc giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL